Skip Ribbon Commands
Skip to main content

पछिल्लोपटक अध्यावधिक गरिएको  २०७६.०५.१२

कृपया व्यक्तिहरूको अज्ञात अवस्था स्पष्‍ट पार्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्।

आईसीआरसी ले केही थप जानकारी प्राप्‍त गर्ने आशामा बेपत्ता व्यक्तिको नामावली बेपत्ता भयो भनी भनिएका व्यक्तिहरूको नामावली प्रकाशन गर्दैछ ।

यदि तपाईसँग बेपत्ता व्यक्तिको बारेमा केही जानकारी भए कृपया आईसीआरसी काठमाडौमा सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईको सूचनालाई गोप्य राख्‍नेछौं ।

थप जानकारी:
सम्पर्क

आईसीआरसी काठमाडौं
मीनभवन, नयाँ बानेश्वर
पोष्‍ट बक्स नं. २१२२५
काठमाडौं
नेपाल
फोन नं. ४१०७२८५/४१०७२७९
फ्याक्स ४१०७१३७
सम्पर्क फाराम
पारिवारिक सम्पर्क सम्बन्धी वेभसाइट
नेपालको द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूप्रति समर्पित यो वेभसाइट रेडक्रस/रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको पारिवारिक सम्पर्कको पुनःस्थापनासम्बन्धी बृहत वेभसाइटको एक अंश हो ।

थप जानकारी (अंग्रेजीमा):