Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی
​​

جستجوی خود را شروع کنید


عکس افرادی که به دنبال اقارب خود هستند


اگر اقارب خود را پیدا نکردید، سعی کنید به نزدیکترین صلیب سرخ ملی یا جمعیت هلال احمر یا دفتر آی سی آر سی بروید.

فلترها
عکس های 1 - 12 از 6007
1 - 12 Next

0011239
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
پدر

0011231
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0011217
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0011216
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانم

0011215
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانم

0007278
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0010726
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
برادر

0005852
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0011205
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خانواده

0011204
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
مادر

0010630
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
خواهر

0011201
آیا شما معلومات دارید؟
درجستجوی
شوهر
1 - 12 Next
عکس های 1 - 12 از 6007
​​


اگر شما عضو فامیل تانرا در یکی از این عکس ها شناسائی میکنید:

در حالیکه در حدود 150 عکس جدید در هر ماه نشر میگردد، لطفاً این صفحه را بصورت منظم مجدداً ببنیند یا در آگاهی های ایمیل، اشتراک کنید.