Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی
​​


TRACE THE FACE چیست ؟


Trace the Face یک گالری عکس از افرادی است که به جستجوی اقارب مفقود شده خود هستند.

اگر ارتباط با فامیل را از دست داده اید، ببینید که آنها عکس خود را قبلاً منتشر کرده اند!

از سال 2013، این ابزار آنلاین صلیب سرخ و هلال احمر به هزاران نفر کمک کرده که سعی کنند اقارب مفقود شده خود را پیدا کنند: همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزندان کاکا، و غیره ​


129*
ملیت ها نشان داده شده


266*
فامیل ها دوباره با هم وصل شده


6277*
تصاویر مردم که برای فامیل شان جستجو می کنند


محافظت سازگار اطلاعات و خدمات امن


یک شبکه جهانی

*دسامبر2021

​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​ویدیوی
​​

با صلیب سرخ و هلال احمر ارتباط تامین نمائید

فورم ارتباطات را باز نمائید

​​

ویبسایت ارتباطات فامیلی

این ویبسایت به familylinks.icrc.org مرتبط میباشد. این ویبسایت به اشخاص که از اثر منازعات، حوادث طبیعی یا مهاجرت، لادرک شده اند، اختصاص داده شده است.

Facebook صفحه
​​​​