Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی

معلومات پروژه

فامیل های که در جستجوی اقارب گم شدۀ شان در اروپا استند

سالانه صد ها فامیل که با اقارب شان در بعضی جای ها در داخل یا در مسیر عزیمت به اروپا، ارتباط شانرا ازد دست داده اند، به جمعیت ملی صلیب سرخ، جمیعت هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ تماس میگیرند.

خدمات بشری ردیابی این موسسات سعی میکنند تا فامیل ها را در یافین اعضای فامیل های شان کمک نمایند.

گرچه، جستجو اکثراً دشوار میباشد، بخاطر اینکه بطور مثال:

  • افرادیکه که هنوز درحال مهاجرت قرار دارند و خانۀ دایمی ندارند؛

  • افرادیکه که بعضاً در کشور های که فعلاً اقامت دارند، بطور رسمی ثبت و راجستر نشده اند؛

  • تاثیرات تفاوت های لسانی که به آنها ثبت و راجستر میشوند، راه را دشوار ساخته که در نتیجه نام ها به ساده گی یافت شده نمیتواند ( نام ها شاید مطابق با لسان محلی، متفاوت نوشته شده یا متفاوت تلفظ شوند)
این ویبسایت ( که تحت حمایت جمعیت ملی صلیب سرخ، جمیعت هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ بوده)، میخواهد به فامیل ها چانس دهد تا عزیزان شانرا به شیوۀ فعال جستجو نمایند: فامیل ها میتوانند عکس شانرا در ویبسایت ما و همچنان در کتب کوچک و پوستر ها که توسط این موسسات استفاده میگردد، نشر نمایند تا عضو فامیل مفقود شده خویش را پیدا نمایند.

با صلیب سرخ و هلال احمر ارتباط تامین نمائید

فورم ارتباطات را باز نمائید

ویبسایت ارتباطات فامیلی

این ویبسایت به familylinks.icrc.org مرتبط میباشد. این ویبسایت به اشخاص که از اثر منازعات، حوادث طبیعی یا مهاجرت، لادرک شده اند، اختصاص داده شده است.