Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی

عکس تانرا نشر کنید

شما میتواند به کمک ما عکس تانرا نشر نمائید. اگر شما در جستجوی یک عضو فامیل تان استید، با کسی که به علت مهاجرت ارتباط تانرا از دست داده اید، شما میتواند عکس خویش را در این ویبسایت و همچنان در کتب کوچک و پوستر های که توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، جمعیت ملی و یا جمعیت هلال احمر استفاده میشوند، نشر نمائید.

اگر میخواهد عکس شما نشر شود تا چانس های اعادۀ ارتباطات شما با اقارب تان، افزایش یابد:

لطفاً با جمعیت ملی یا کمیته بین المللی صلیب سرخ در کشور که فعلاً زنده گی میکنید، در تماس شوید.

لطفاً لست کشور های را که ما میتوانیم در آنها تقاضای شما را دنبال نمائیم، مشاهده نمائید.با صلیب سرخ و هلال احمر ارتباط تامین نمائید

فورم ارتباطات را باز نمائید

ویبسایت ارتباطات فامیلی

این ویبسایت به familylinks.icrc.org مرتبط میباشد. این ویبسایت به اشخاص که از اثر منازعات، حوادث طبیعی یا مهاجرت، لادرک شده اند، اختصاص داده شده است.