Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی

افرادیکه در جستجوی اشخاص مفقودالاثرشان در اروپا هستند

جمعیت های متعدد صلیب سرخ ملی در اروپا، عکس های مهاجرین را که در جستجوی اقارب مفقود الاثر شان اند، به امید برقراری مجدد ارتباطات فامیلی، نشر میکنند.

اگر شما میخواهید از این خدمت مستفید شوید، شما دو گزینه دارید:

در مورد سابقۀ خدمت بیشتر بدانید و کدام جمعیت های ملی در کدام کشور ها در آن اشتراک دارند.

ویدیوی

با صلیب سرخ و هلال احمر ارتباط تامین نمائید

فورم ارتباطات را باز نمائید

ویبسایت ارتباطات فامیلی

این ویبسایت به familylinks.icrc.org مرتبط میباشد. این ویبسایت به اشخاص که از اثر منازعات، حوادث طبیعی یا مهاجرت، لادرک شده اند، اختصاص داده شده است.