Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ردیابی از طریق چهرهمهاجرین در اروپا

صفحۀ اصلی

سوالات که مکرراً پرسیده میشوند، ردیابی چهره یی

آیا رد یابی چهره یی در تمام کشور ها، صورت میگرد؟

رد یابی چهره یی در اکثر کشور های اروپائی صورت میگیرد، لطفاً فهرست آنرا با کلیک نمودن بالای لینک ذیل، پیدا نمائید:
https://familylinks.icrc.org/europe/dr/Pages/participating-countries.aspx

همچنان، از طریق مراجعه به دفاتر صلیب سرخ یا هلال احمر یا نماینده گی های آی سی آرسی، شما میتواند در صورت موجودیت، این خدمات را پیدا کنید.


این چگونه کار میکند؟

بودن در ردیابی چهره ئی، به من چه فایده دارد؟

بودن در ردیابی چهره ئی، چانس های شما را در پیدا کردن فامیل تان، چند برابر میسازد، زیرا ین یگانه عرصۀ موجود در فضای انترنتی به هدف تنها کمک به مهاجرین و فامیل های شان جهت تامین ارتباط مجدد / پیدا کردن یک دیگر، میباشد.


من عکس ام را در ردیابی چهره ئی، چگونه پیدا کرده میتوانم؟

اگر شما به یک جمعیت ملی صلیب سرخ / هلال احمر یا نماینده گی آی سی آرسی در کشور که در آن مقیم استید، مراجعه نمائید، شما میتواند تقاضای ردیابی را باز نمائید و عضو فامیل تانرا پیدا نمائید. در جریان این پروسه، از شما سوال خواهد شد که اگر خواسته باشید که از خدمات ردیابی چهره ئی استفاده نمائید. اگر جواب تان بلی باشد، عکس شما گرفته میشود و در ویبسایت TraceTheFace.org، یا بخاطر نمایش عام یا بخاطر استفادۀ محدود شده توسط جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر که خدمات رریابی را به سطح جهان، انجام میدهند، اپلود میگیرد.


چرا شما به عکس من ضرورت دارید و عکس در کجا نمایش داده خواهد شد؟

رد یابی چهره ئی قسمی که از نامش پیداست، از عکس شما استفاده خواهد نمود و آنرا در ویبسایت به نمایش گذاشته، ولی همچنان عکس شما در پوستر های چاپ شده و کتب کوچک در کشور های متعدد نمایش داده شده تا به شما کمک شود که اقارب تانرا پیدا نمائید. گرچه، اگر شما نمی خواهید تا عکس تان نشر شود، عکس تان تنها در شبکۀ صلیب سرخ و هلال احمر / آی سی آرسی بخاطر جستجوی داخلی تنها در میان لست ها / دیتابیس های جمعیت های ملی صلیب سرخ، نگهداری خواهد شد.


بخاطر نمایش عکس ام، چقدر مدت انتظار خواهم بود؟

هنگامی که تقاضا توسط صلیب سرخ یا هلال احمر پذیرفته شود، عکس ما در ظرف چند ساعت، اپلود خواهد شد. گرچه، نمایش عکس در پوستر ها الی 6 ماه را در برگرفته میتواند، زیرا تعداد کثیری تقاضا ها در لست انتظار قرار داشته، ولی عکس شما در ویبسایت ردیابی چهره ئی که شیوۀ عمدۀ جستجو / پیدا کردن اقارب است، پست خواهد شد.


عکس من از ویبسایت یا پوستر / کتب کوچک، چگونه پاک شده میتواند؟

بخاطر پاک کردن عکس تان از ویبسایت، لطفاً با صلیب سرخ، هلال احمر یا نماینده گی آی سی آرسی در کشور که فعلاً زنده گی میکنید، ارتباط تامین نمائید. شما حق دارید تا عکس تان فوراً پاک نمائید.


شما به جای آن چرا عکس اقارب مرا، نشر نمیکنید؟

مقررات جمع آوری معلومات در اروپا خیلی جدی بوده و موسسات را از نشر عکس یک شخص بالغ بدون رضایت اش، باز میدارد. گرچه، عکس اقارب شما میتواند توسط خدمات ردیابی صلیب سرخ – هلال احمر، پست شود و بدون کدام نمایش عام از آن بطور خاص، استفاده گردد.


شما در پروسۀ ردیابی که را دخیل میسازید؟

به اساس نگرانی های حفاظتی خود شما و تقاضا ها، در پروسۀ ردیابی، دیگر جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، نماینده گی های آی سی آرسی، مقامات، نهاد های جامعۀ مدنی و همچنان موسسات بین المللی دخیل شده میتواند. این مربوط شما میشود که تصمیم بگیرید که اگر معلومات شخصی شما شریک ساخته شود یا نه.


اگر در جستجوی یک اقارب ام نباشم ولی در جستجوی یک دوست ام باشم، من چه کرده میتوانم؟

بهترین شیوه، تامین ارتباط با فامیل دوستت خواهد بود و از آنها تقاضا نمائید تا به یک دفتر صلیب سرخ / هلال احمر / آی سی آرسی در هر جای جهان، مراجعه نموده و تقاضای رد یابی را مطرح سازند.


من کار شما را چگون حمایت کرده میتوانم؟

بهترین شیوۀ حمایت از ردیابی چهره ئی، این است تا این موضوع را در بین جوامع خود تان، پخش نمائید. مردم بیشتر از خدمات ما آگاه میشوند و به ویبسایت ردیابی چهره ئی، مراجعه میکنند و این چانس بیشتر به فامیل ها است تا ارتباطات شان اعاده گردد.


محــــــرمیت

درمورد من چه معلومات، شریک ساخته خواهد شد؟

در ویبسایت، تنها عکس شریک خواهد شد. نه نام و نه تفصیلات شخصی داده خواهد شد. معلومات عمدۀ شناسائی ( نام، سن، جنس و تاریخ تولد) جهت جستجوی بیشتر با شرکا، مقامات یا سایر موسسات به توافق قبلی شما، شریک ساخته خواهد شد. تمام معلومات داده شده جهت تکمیل تقاضای ردیابی، مانند اینکه اکنون در کجا زنده گی میکنید یا تفصلات در مورد جدایی، تنها در نهضت صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر نگهداری شده و هرگز به سطح عام در ویبسایت انترنت شریک / نمایش داده نخواهد شد.


کی به معلومات شخصی دسترسی داشته میتواند و کی آنرا تقاضا کرده میتواند؟

طوریکه در فوق توضیح گردید، شریکا میتواند به معلومات شخصی اساسی دسترسی داشته باشند، گرچه، تنها مسئولین ردیابی در شبکۀ صلیب سرخ و هلال احمر قادرخواهند بود تا به معلومات مکمل و تفصیلات شخصی شما، دسترسی داشته باشند. در هنگام آغاز این پروسه، معلومات بیشتر از طریق مسئول ردیابی به شما ارائه خواهد شد.


می چگونه می توانم متیقن باشم که معلومات من مانند معلومات اقارب ام، حفاظت خواهد شد؟

صلیب سرخ، هلال احمر و آی سی آرسی طی دهه ها با معلومات حساس سر و کار داشته و هدف بشری را منحیث هدف خاص اش، حفظ کرده است. چارچوب قانونی در اروپا نیز خیلی محافظت کننده و احترام کنندۀ خفای شما است.ضمناً، با استفاده از بلند ترین معیار های سیستم های تحفظ معلومات، هر کار بخاطر حفاظت معلومات شما صورت میگیرد.


یافتن مطابقت

من چگونه جواب را دریافت خواهم نمود؟

اگر بعضی اشخاص عکس شما را شناسایی نمایند یا اگر شبکۀ ردیابی چهره ئی مطابقت احتمالی را پیدا نمایند، جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر یا نماینده گی های آی سی آرسی با شما به تماس خواهند شد. مهم است تا درمورد هر تغییر در تفصیلات ارتباطات شما ( آدرس، شمارۀ تیلفون) یا اگر ارتباط شما با اقارب لادرک شدۀ شما اعاده شده باشد، ما را در مورد در جریان قرار دهید.


معلومات خود را چگونه تجدید کرده میتوانم؟

بخاطر تجدید معلومات تان، لطفاً با صلیب سرخ، هلال احمر یا نماینده گی آی سی آرسی در کشور که فعلاً زنده گی میکنید، در تماس شوید. شما از طریق ویبسایت ذیل، نزدیک ترین دفتر را جهت تامین ارتباط، پیدا خواهید نمود: https://familylinks.icrc.org


یافتن فامیل ام، چقدر مدت را در برخواهد گرفت؟

ما نمیتوانیم تعیین نمائیمکه این پروسه چه مدت را در بر گرفته میتواند. اگر اقارب لادرک شدۀ شما به خدمات ما مراجعه نماید، در آنجا یک مطابقت فوری بوده میتواند، در حالیکه این پروسه ماه ها نیز طول کشیده میتواند. ولی تمام انرژی ما در ساحه، متمرکز میگردد تا به اسرع وقت ممکن، صورت بگیرد.


اگر اقارب ام را در یک عکس شناسائی نمایم، من باید چه کار را انجام دهم؟

اگر شما اقارب تانرا در یک پوستر شناسائی میکنید، بعداً شما باید با دفتر صلیب سرخ، هلال احمر یا نماینده گی آی سی آرسی در کشور که زنده گی میکنید، داخل تماس شوید.

اگر عکس در ویبسایت باشد، بالای لینک ”آیا معلومات دارید“ که مستقیماً در زیر عکس قرار دارد، فشار دهید و معلومات لازمه را تکمیل نمائید. مسئول ردیابی به اسرع وقت ممکنه با شما به تماس خواهد شد.


اگر کسی که من نمی خواهم با آنها در تماس باشم و آنها عکس مرا می بیینند، چطور خواهد شد؟

اگر شما تصمیم بگیرید که یک عکس را در ویبسایت نشر نمائید، این بدین معنی است که هر کس آنرا دیده میتواند. اگر شما نمی خواهید که یکتعداد مردم خاص آنرا مشاهده نمایند، پس شما باید در نشر آن رضایت ندهید. بعداً از روش های عنعنوی ردیابی استفاده خواهد شد تا در یکجا شدن مجدد تان با فامیل تان، با کمک گردد.

به هر حال، قبل از شریک ساختن تفصیلات شما با شخص علاقمند، ما همیشه اجازۀ شما را تقاضا خواهیم نمود.

با صلیب سرخ و هلال احمر ارتباط تامین نمائید

فورم ارتباطات را باز نمائید

ویبسایت ارتباطات فامیلی

این ویبسایت به familylinks.icrc.org مرتبط میباشد. این ویبسایت به اشخاص که از اثر منازعات، حوادث طبیعی یا مهاجرت، لادرک شده اند، اختصاص داده شده است.